Autor

1984 Praha

Studium

2009—2015 Akademie muzických umění v Praze, obor fotografie a nová media

2014 pracovní stáž v Hong Kong — obor fotografie

2007—2009 Vyšší odborná škola grafická Hellichova, obor fotografická tvorba a média

Samostatné výstavy

2013 / Galerie Verlyba — Caravaggio

2013 / Zámek Blatná, Rejtův palác — Ve stínu minulých

Společné výstavy

2010 / FAMU years works selection 2010

2011 / výstavní síň Jiřího Jeníčka v Berouně — Škola vidění — obrázky místo slov, ateliér Štěpána Grygara, dílna Jakuba Byrczeka

2011 / Galerie Fotografic — MGZN

2013 / Are you happy ? — Lažanský palác, Smetanovo nábřeží, Praha

2014 / Change/Flow Festival fotografie Organ Vida, Chorvatsko

2014 / Manifestace měsíc fotografie v Bratislavě (Famu)

2015 / Experimentalní prostor NOD, Praha

1984 PRAGUE

STUDY

2009—2015 Academy of Performing Arts in Prague, majoring in photography

and new media

2014 internship in Hong Kong — branch photo

2007—2009 Higher School of Graphic Hellichova field photographic work

and Media

INDEPENDENTLY EXHIBITIONS

2013 / Gallery Verlyba — Caravaggio

2013 / Chateau Blatná, Rejtův palace —

In the shadow of the past

TOGETHER EXHIBITIONS

2010 / FAMU years works Selection 2010

2011 / George Hansel Exhibition Hall in Beroun — School vision — pictures instead

words, Stepan Grygar studio, workshop James Byrczeka

2011 / FOTOGRAFIC gallery — MGZN

2013 / Are you happy? — FILM AND TV SCHOOL OF ACADEMY OF PERFORMING IN PRAGUE

2014 / Change / Flow Festival Photo Organ Vida, Croatia

2014 / Manifestation Month of Photography in Bratislava (FAMU)

2015 / NOD Experimental Space, Prague